Perkembangan Kecekapan Sosial Kanak-kanak

August 9, 2018 | Author: E Fong Lee | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

sss...

Description

Nurul Diyana Suliman TAJUK : PERKEMBANGAN KECEKAPAN SOSIAL DAN TINGKAH LAKU PROSOSIAL

KONSEP SOSIALISASI •

Perkembangan sosial merujuk kepada kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan dengan orang dewasa dalam keidupan mereka! Kemairan sosial termasuk berkongsi" bekerjasama dan mematui peraturan! Kemairan ini melibatkan komunikasi se#ara lisan atau bukan lisan! Dalam sosialisasi" perkembangan kanak-kanak berlaku se#ara peniruan dan modeling!

P$OSES SOSIALISASI %Peniruan " &odelling'

KONSEP (EO$I PE$SA)A*A(AN %+ (A)AP-$O*E$( SEL&AN' •

 (A)AP ,- berlaku  (A)AP berlaku semasa kanak-kanak kanak-kanak prasekola! prasekola! Saabat Saabat dianggap dianggap kawan sepermainan saaja!  (A)AP - pembentukan  (A)AP pembentukan karekteristik karekteristik pada permulaan permulaan persekol persekolaan! aan! Kawan Kawan adala saabat setia yang bole diper#a diper#ayai yai . diarapk diarapkan an untuk membantu!  (A)AP +- Persaabatan  (A)AP Persaabatan lebi lebi kepada kepada ubungan intim" ubungan ubungan yang matang dan nilai persaabatan mula di/aami

PE$KE&*AN0AN KE1EKAPAN SOSIAL KANAK-KANAK  •

Interaksi rakan sebayaPembentukan Pembentu kan ubungan persabaatanPengaru jantinaKesedaran ras dan budayaSensiti2iti teradap orang-orang kurang upayaPeringkat perkembangan 3 •

*aru lair 3 &eliat waja ibunya dengan dengan penu minat minat4 minggu 5 + bulan3 *ayi mula senyum bila ber#akap-#akap dengannya6-7 bulan3 Ketawa" main #ak-#ak" bermain dengan kakinya!

Nurul Diyana SulimanAkan mengeluarkan bunyi tertentu untuk menarik peratian orang!7-4 bulan3 &embawa semua benda ke mulut,8-,, bulan3 &elambai-lambai! &ula menge#am orang yang tidak dikenalinya! ,,-, bulan3 Akan #uba memberi sesuatu ditangannya apabila diminta" menunjukkan dengan jari telunjuk apa yang dikeendakinya! ,-,7 bulan3 minum dengan #awan! ,7-,9 bulan3 &eniru kerja-kerja ruma dan melakukan araan-araan yang muda! &empelajari persekitaran dengan penu minat! Dari 6 bulan3 &emberitau untuk ke tandas +-6 taun3 &ula untuk berkongsi permainan" menggosok gigi" :imaginati2e play; 7-4 taun 3 Suka memerati orang bermain" sayangkan keluarga" membentuk perasaan teradap alam sekitar" mempunyai perasaan teradap orang lain!" Lebi selesa berinteraksi dengan rakan seusia

BAGAIMANA SOSIAL BERKEMBANG MELALUI PENIRUAN DAN PEMERHATIAN ATAU MODEL?

$AKAN SE*A
View more...

Comments

Copyright © 2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF